Leveringsvoorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Brievenbusshop zijn bij uitsluiting deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna AV) van toepassing. Onze AV zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.brievenbusshop.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze AV aanvaardt.
1.3 Van het in deze AV bepaalde kan slechts na schriftelijke bevestiging worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze AV en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Brievenbusshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Brievenbusshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen van Brievenbusshop zijn vrijblijvend. De Brievenbusshop behoudt het recht prijzen aan te passen op ieder moment, bijvoorbeeld in geval van wettelijke voorschriften.
2.2 De overeenkomst komt tot stand, wanneer het totaal bedrag van de bestelling is bijgeschreven op de bankrekening van H. Vrieling te Beilen, rekeningnummer 3860.13.950 of na contante betaling bij aflevering.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betalingen dienen te geschieden door middel van een overboeking op de bankrekening van de Brievenbusshop of middels contant
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Brievenbusshop gerechtigd overige overeenkomsten zonder mededeling met u te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Brievenbusshop.

Artikel 4. Levering.

4.1 De opgegeven levertijden gaan pas in, nadat u de opdrachtbevestiging (pro forma factuur) heeft ontvangen.

4.2 De door de Brievenbusshop opgegeven levertijden, zijn een indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.3 De Brievenbusshop levert het door u bestelde af, op het huisadres dat door u opgegeven is, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u alle kosten die aan de overeenkomst verbonden zijn, aan de Brievenbusshop heeft voldaan. Het risico van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Garanties.

6.1 De Brievenbusshop garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
6.2 De onder 6.1 genoemde garantie geldt binnen de door de fabrikant van de producten opgegeven garanties en garantie termijnen.
6.3 Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties, zal de Brievenbusshop het product binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, in overleg met de opdrachtgever vervangen. In dat geval verbindt opdrachtgever zich het te vervangen product, aan de Brievenbusshop te retourneren en de eigendom daarover aan de Brievenbusshop te verschaffen.

6.4 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Brievenbusshop, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
7.1 U dient bij aflevering de producten te controleren. Indien het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt, dient u de Brievenbusshop daarvan binnen zeven werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen.
7.2 Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het bestelde overeenkomt, of dat niet geleverd is volgens overeenkomst, heeft de Brievenbusshop de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 U bent gerechtigd het door u bestelde zonder opgave van reden binnen zeven werkdagen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzendingen in dit geval komen voor uw rekening.

7.4 De Brievenbusshop is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade veroorzaakt door (ondeskundig) gebruik van de producten of producten met gebreken.

Artikel 8. Bestellingen en communicatie.
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Brievenbusshop, dan wel tussen de Brievenbusshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Brievenbusshop, is de Brievenbusshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Brievenbusshop.

Artikel 9. Overmacht.
9.1 In geval van overmacht is de Brievenbusshop gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, de uitvoering van uw bestelling na schriftelijke mededeling op te schorten en/of te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de Brievenbusshop gehouden is tot schadevergoeding, tenzij dit in de betreffende situatie naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan de Brievenbusshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen.
10.1 Wanneer de Brievenbusshop al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze AV toestaat en/of hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze AV te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Brievenbusshop deze AV soepel toepast.
10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze AV of enige andere overeenkomst met de Brievenbusshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Brievenbusshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3 De Brievenbusshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.